Prosjekter

Offentlig kunde

Prosjektnavn

Forvaltning av moderne skyarkitektur

Kundens bransje

Offentlig sektor

Tjenesteområde

Prosjektledelse, virksomhetsarkitektur, skyarkitektur

Kunde

Offentlig kunde 

  

Utfordring

Kunden skal snart motta en del tjenester som er blitt utviklet av et program med flere underliggende prosjekter. Det er behov for å etablere en struktur for forvaltning av disse tjenestene, styre endringer og planlegge fremtidige utviklinger. Det anses som kritisk at disse tjenestene er kontinuerlig operative, stabile og leverer gevinst til interne og eksterne sluttbrukere. I tillegg er det behov for å etablere prosesser som skal sikre at forvaltningen skjer på en forsvarlig måte, og i henhold til gjeldende lovgivning og regler.

Kunden har hatt behov for bistand til å implementere forvaltningsopplegg slik at tydelige roller, ansvar og oppgaver etableres, og informasjon om relevante prosesser er tilgjengelig til enhver tid. Det er videre ønsket at forvaltningsopplegget skal bidra til å etablere en helhetlig IKT-arkitektur internt og på tvers av sektor.

Leveranse

KPMG er engasjert som leverandør og har ansvar for etablering av forvaltningsopplegg. Leveransen er blitt delt i fem delleveranser hvor endringsstyring og etablering av virksomhetsarkitektur er noen av de viktigste

Virksomhetsarkitektur sikrer strukturert informasjonsformidling og samhandling på tvers av IKT-prosesser, funksjoner, avdelinger og etater. IKT-arkitektur muliggjør en smidig håndtering av IKT-krav i alle domener (blant annet applikasjon, data og teknologi/infrastruktur). Dette er viktig da det er etablert et felles tjenestesenter som utvikler felleskomponenter som brukes på tvers av etater. Derfor er det viktig å ha en felles standard og tilnærming til oppbygging av fremtidige løsninger som skal understøtte virksomhetsprosesser.

Alle identifiserte endringer med bakgrunn i nye behov eller teknologiinnovasjon må styres gjennom en rekke kontroller ved hjelp av endring- og arkitekturstyring. KPMG skal designe hvordan disse endringene skal implementeres i tråd med forvaltningsopplegg, og sikre at virksomhetsarkitektur gir grunnlag for teknologiske endringer.

Resultater

KPMG er i gang med å etablere prosesser som er kritisk for å ha strukturert forvaltningsopplegg. Det er planlagt å ha forankret og beskrevet roller, tjenestebeskrivelser og dokumentasjon nødvendig for å implementere forvaltningen av tjenester, samt etablering av virksomhetsarkitektur som skal være sentralt for å se på helheten. I tillegg fokuseres det på kommunikasjon og rapportering slik at alle involverte ressurser har en etablert kanal med ledelsen. Det er gjennomført workshoper for å øke eierskap til prosessene og hente inn tilbakemeldinger for bruk av disse prosessene i praksis. Det ble utarbeidet en rapport om forbedringer i den tekniske infrastrukturen og beskrivelse av arkitekturrammeverk som er overlevert kunden. Arkitekturrammeverk skal øke kundens evne til å forutse fremtidige endringer, planlegge disse og vurdere konsekvenser ved hjelp av informasjon produsert av nye arkitektur-views. Et av de områdene som skal kunne jobbes videre med, er vurdering av endringer ved bruk av skytjenester. Disse er avhengig av organisasjonsstrategi og målbilder. Det er utarbeidet views for system- og applikasjonslandskap, tjenestekart, integrasjonskart og dataflyt for å synliggjøre virksomhetskritiske systemer, som har stor verdi for planlegging av samtlige endringer.  

  

  

Teknologi

Prosjektet bruker arbeidsverktøy som Confluence, Dokuwiki, KACE, Eventsentry og Jira. All utvikling er basert på Java og JavaScript, og doculive brukes som fagsystem for å understøtte all saksbehandlingen.