Prosjekter

Evaluering og effektivisering av IT-systemer

Utfordring

Kunden hadde behov for en ekstern utredning av mulige effektiviseringsgevinster i sitt shared-service-senter. For å gi et komplett bilde av nå-situasjonen ble det ansett som hensiktsmessig å se på økonomi, kvalitative faktorer og styringsdialog mot systemeier.

Utredningen var tredelt og besto av en intern analyse, en komparativ sammenligning med tre tilsvarende virksomheter og en utvidet rapport om et av systemene og dets mulighetsrom.

Leveranse

KPMG gjennomførte vurderingen basert på KPMGs rammeverk og beste praksis, samt samtaler med sentrale interessenter fra kundens konserntjeneste, kunder og systemeiere. Arbeidet evaluerte flere IT-systemer og tilhørende kostnader til disse. Denne analysen ble brukt til å belyse generelle forbedrings- og effektiviseringsmuligheter.

Vurderingen bestod hovedsakelig av:

  • Gjennomføre trendanalyser av økonomiske data knyttet til de aktuelle systemene, blant annet gjennom samtaler med sentrale interessenter og gjennomgang av tilgjengeliggjort dokumentasjon;
  • Analysere kvalitative rammer for virksomheten ved å intervjue relevante ansatte og ledere;
  • Gjennomføre en overordnet vurdering av styringsdialog og hvorvidt denne understøttet virksomhetens mål;
  • Identifisere utfordringer og fremtidige forbedringsmuligheter for kundens aktuelle systemer.

Prosjektnavn

Evaluering og effektivisering av IT-systemer

Kundens bransje

Offentlig sektor

Kunde

Større norsk kommune

Resultater

Kunden fikk en utredning med KPMGs faglige vurdering av konserntjenestens aktuelle IT-systemer, samt forslag til forbedringstiltak som vil understøtte kundens strategiske ambisjoner. Utredningen har inngått i kommunens økonomiske budsjetteringsprosess

Teknologi/metodologi

KPMGs team evaluerte systemene kvalitativt, kvantitativ og ved å vurdere styringsdialogen. Metodikken er basert på KPMGs metodeverk 'Operasjonell modell for IKT'. Metodeverket ble brukt til å vurdere tilstanden til styringsmodellen, organiseringen, tjenestene og prosessene, ferdighetene, ressursene og kompetansen, og rapporteringen opp mot virksomhetens behov og forventninger.